Hockey

17:30 hockey Switzerland - France
17:30 hockey Lukko - TPS
17:00 hockey Germany - Belarus
17:30 hockey Switzerland - France
17:30 hockey Lukko - TPS
17:00 hockey Germany - Belarus